514840 MANGUEIRA PRETA 1000PSI 5/16 (1,00 M) RENATA NAO USAR P/GAS

514840 - MANGUEIRA PRETA 1000PSI 5/16 (1,00 M) RENATA NAO USAR P/GAS

514840 - MANGUEIRA PRETA 1000PSI 5/16 (1,00 M) RENATA NAO USAR P/GAS

514840 MANGUEIRA PRETA 1000PSI 5/16 (1,00 M) RENATA NAO USAR P/GAS